Všeobecné obchodní podmínky klubu První patro

Vymezení pojmů

Provozovatel:
VLS Production s.r.o.
IČ 17121116
DIČ: CZ17121116
Dominikánská 342/19, Brno 602 00

Akce – jakákoliv kulturní událost (zejména koncert, studentský večírek, firemní večírek, oslava narozenin
atd.) pořádaná v prostorách hudebního klubu První patro.

Organizátor – ten, kdo na základě smlouvy s Provozovatelem (ústní nebo písemné) pořádá Akci v hudebním klubu První patro.

Klub – hudební klub První patro, nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy na adrese Dominikánská 342/19, Brno 602 00, provozovaný Provozovatelem.

Článek I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy, na základě které pořádá Organizátor Akci v Klubu. Je povinností Organizátora si tyto podmínky nastudovat a řídit se jimi. Na základě dohody mezi Provozovatelem a Organizátorem je možné ustanovení těchto podmínek pro jednotlivé Akce změnit.

Článek II. Konání Akcí

Část 1.

 1. Provozovatel poskytne prostor Klubu pro konání hudební produkce (koncertu etc.), pokud není v rozporu se zákony České republiky, dobrými mravy nebo vnitřním přesvědčením Provozovatele. Standardní doba trvání Akce je dle domluvy Provozovatele s Organizátorem. Všechny ceny za konání Akce jsou vztáhnuty na toto časové období. Cena za konání Akce je závislá na smlouvě mezi Provozovatelem a Organizátorem. Smlouva zahrnuje nájem klubu, spotřebované energie, osvětlovače, nájem PA a nájem světel. Nezahrnuje práci zvukaře.
 2. Provozovatel podpoří Akci Organizátora prezentací na vlastní Facebookové stránce, na vlastním webu a na kulturním servisu radia, se kterým Provozovatel spolupracuje.
 3. Provozovatel může za úplatu zajistit pro Organizátora výlep plakátů a další propagaci and rámec bodu 2 k propagaci Akce. Cena je stanovena dohodou.
 4. Provozovatel může za úplatu zajistit pro Organizátora další služby, např. pracovníky security, pomocné síly, catering a další. Cena je stanovena dohodou.
 5. Provozovatel může za úplatu zajistit pro Organizátora profesionální nahrávání některých nebo všech vystoupení během Akce. Cena a technické podmínky dohodou.
 6. Má-li Organizátor zájem o jakoukoli službu uvedenou v bodech 3 až 5, musí o tom uvědomit Provozovatele nejpozději 10 dní před zahájením Akce.
 7. Provozovatel poskytne Organizátorovi v průběhu Akce prostor k prodeji předmětů souvisejících s vystupujícími kapelami. Organizátor se zavazuje, že nebude nabízet jiné předměty, než které souvisí s kapelami, které vystupují na Akci.

Část 2.

 1. Provozovatel poskytne prostor Klubu pro jakoukoliv Akci, která není v rozporu se zákony České republiky, dobrými mravy nebo vnitřním přesvědčením Provozovatele.
 2. Veškeré detaily týkající se doby trvání Akce, ceny nájmu Klubu a.j. jsou předmětem dohody mezi Poskytovatelem a Organizátorem.
 3. Poskytovatel je schopen poskytnout Organizátorovi obdobné služby jako jsou uvedeny v Části 1. těchto podmínek. Veškeré detaily jsou vždy předmětem dohody mezi Provozovatelem a Organizátorem.

Část 3.
Společná ustanovení pro konání Akcí

 1. Provozovatel si vyhrazuje zrušit jakoukoliv akci, o které se dozví, že je v rozporu se zákony České republiky nebo dobrými mravy. V takovém případě neposkytuje Organizátorovi žádnou náhradu.
 2. Organizátor, jeho pracovníci, kapely, ani nikdo jiný jakkoli spojený s Organizátorem nemá právo na Akci donášet ani konzumovat vlastní (v Klubu nezakoupené) alkoholické nápoje. Organizátor se zavazuje, že zajistí splnění podmínek podle tohoto bodu. Po domluvě s Provozovatelem je možné zajistit pro kapely (a to pouze pro kapely) objednání alkoholických i jiných nápojů od Provozovatele za nižší ceny než uvedené v ceníku Klubu.
 3. Pokud se Organizátor nedohodl s Provozovatelem jinak, má se za to, že prostory pro konání akce jsou omezeny na hlavní sál, předsálí, balkon, předbalkon, a backstage Klubu.
 4. Organizátor je povinen všechno svoje vybavení po skončení Akce z prostor Klubu vyklidit. Po domluvě s Provozovatelem je možné v Klubu zanechat nástroje kapel nebo jiné vybavení Organizátora a odvézt je ve smluvený čas.
 5. Pokud je součástí programu akce jakékoliv vystoupení, které může ze své povahy ohrozit vybavení Klubu nebo zdraví návštěvníků (zejména různé pyrotechnické efekty, fire show atp.) je Organizátor tuto skutečnost povinen oznámit Provozovateli nejméně sedm dní před konáním Akce. Provozovatel si vyhrazuje právo konání výše zmíněného vystoupení zakázat.
 6. Pokud si Organizátor zajistí vlastního zvukového technika, je odpovědný za veškeré škody, které způsobí na technickém vybavení Klubu.

Článek III. Ochrana autorských práv

Organizátor je srozuměn s tím, že v případě, kdy během Akce zazní písně, k nimž výkon práv spravuje kolektivní správce Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., IČ:63839997 (dále jen „OSA“) je Organizátor povinen postupovat podle zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon, zejména pak uzavřít s OSA licenční smlouvu. Provozovateli zásadně nevzniká žádná povinnost vůči OSA.

Článek IV. Licenční ujednání

 1. Organizátor souhlasí s tím, že Provozovatel může použít promo materiály Organizátora (zejména fotky, loga, obrázky atd.) za účelem propagace Akce. Provozovatel má právo tyto materiály použít zejména na plakátech, letáčcích, webu Provozovatele, facebooku atd.
 2. Organizátor se zavazuje, že na svých propagačních materiálech (zejména plakáty, web atd.) zobrazí schválené logo Klubu a webovou adresu Klubu ve tvaru www.patrobrno.cz.

Článek V. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Organizátor je za všech okolností povinen dodržovat platné zákony České republiky, dodržovat bezpečnostní opatření a předcházet tím škodám na zdraví a majetku. Organizátor je také bezpodmínečně povinen dodržovat pokyny Provozovatele a všech jeho zaměstnanců.
 2. Organizátor je povinen uhradit Provozovateli jakoukoliv škodu, kterou mu svojí činnosti způsobí.
 3. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2023.